Diptych "Blue 3"
Diptych "Blue"
Diptych "Blue"
Green Trio #3
Green Trio #2
Green Trio #1
Orange on Black #3
Orange on Black #2
Orange on Black #1
Diptych "Green"
Diptych "Green"
Series "Blue"
Series "Blue"
Series "Blue"
Series "Blue"
Series "Blue"
Series "Orange"
Series "Orange"
Series "Brown"
Series "Brown"
Series "Orange"
Series "Brown"
Series "Brown"
Series "Brown"
Series "Orange"
Series "Orange"

© 2020 by Nika Dolia